Lost Password?

Ein cymuned ar-lein
ddiogel a chefnogol

campervan
Create Account

Account Details

To keep your account secure we encourage users to use upper and lower case letters in their passwords, along with numbers and symbols

Personal Details

Screen Name *
First Name
Surname *
Age
Date of Birth *
Gender *
Ethnicity *
House/ Flat number *
Street Name *
Postcode *
Contact number *
Welsh language *
Confirm age

Amodau a Thelerau

Rheolau

Bydd defnyddwyr yn:

 • Yn gofyn yn ogystal â rhoi – mae pawb ohonom angen help llaw weithiau
 • Trin eraill yn y ffordd yr ydych am gael eich trin eich hun
 • Parchu preifatrwydd eich gilydd a’n sicrhau fod sgyrsiau rhwng eich gilydd yn cael eu cadw o fewn y gymuned
 • Rhoi gwybod i ni os oes rhywbeth yn eich pryderi drwy roi gwybod am neges gyffredinol neu neges breifat
 • Defnyddio’r gymuned yn ddiogel, a gofynnwch am help cyffredinol os ydych yn credu fod angen help brys arnoch.

Ni fydd defnyddwyr:

 • Yn dweud wrth bobl yr hyn i’w wneud neu’n rhoi cyngor ‘arbenigol’ – nid oes un ateb i broblem fel arfer.
 • Yn defnyddio’r safle i  hyrwyddo gwasanaethau masnachol
 • Gosod unrhyw neges ar y safle sydd yn hiliol, homoffobig,  rhywiaethol neu’n transphobig
 • Yn ymosod yn bersonol neu’n aflonyddu defnyddwyr eraill
 • Yn rhannu manylion cyswllt personol (mae hyn yn cynnwys dolenni i Facebook a phroffiliau cyfryngau cymdeithasol eraill)
 • Yn rhegi neu’n defnyddio iaith  dramgwyddus (gan gynnwys unrhyw awgrym o regi drwy ddefnyddio symbolau neu ddelweddau o regfeydd).
 • Gosod unrhyw gynnwys rhywiol neu  ensyniadau ar y safle – gan fod y math hwn o gynnwys yn medru bod yn anniogel ac yn peri trallod i eraill. Mae hyn yn cynnwys delweddau a lluniau proffil.
 • Gosod neu rannu delweddau am bethau a allai beri trallod i eraill, er enghraifft manylion unrhyw  gam-drin, trais, hunan-niweidio neu unrhyw gynlluniau am hunanladdiad.
 • Yn defnyddio negeseuon preifat yn amhriodol – e.e. rhannu cynnwys rhywiol, chwilota am fanylion personol neu’n cynnig cymorth argyfwng.

Bydd y cymedrolwyr yn:

 • Parchu eich cyfrinachedd. Mae’r hyn yr ydych yn rhannu yma rhyngoch chi a  Hafal. Buaswn ond yn dweud wrth rywun arall (er enghraifft, ffonio  999) pe baech yn gofyn i ni wneud hyn neu os ydym yn gwybod eich enw a’ch lleoliad a’ch bod wedi dweud wrthym eich bod mewn peryg o niweidio eich hun yn ddifrifol neu os ydym yn bryderus y bydd rhywun arall yn cael ei niweidio.
 • Adolygu’r holl adroddiadau sydd yn cael eu danfon i fewnblwch Clic, a byddwn yn gwneud pob dim posib er mwyn eich helpu.
 • Delio gyda’ch pryderon mewn modd difrifol – chi sy’n berchen ar Clic, ac rydym angen i chi deimlo’n ddiogel a’ch bod yn cael eich cefnogi.
 • Lle bo’n bosib, yn darllen yr holl negeseuon a sylwadau, gan ddileu unrhyw beth sydd yn torri’r rheolau neu’n gadael y gymuned yn teimlo’n anniogel. Efallai y byddwn yn rhoi adborth i chi er mwyn cyhoeddi negeseuon yn ddiogel.
 • Yn gwneud ein gorau glas i ddatrys unrhyw broblemau technegol mor gyflym â phosib.

 

Ni fydd y cymedrolwyr:

 • Yn mynd ati i ymyrryd drwy’r amser yn eich holl sgyrsiau – efallai y bydd angen i’r cymedrolwr i ymyrryd weithiau ond eich gofod chi yw hwn i siarad am yr hyn sydd ar eich meddwl. Mae negeseuon preifat yn aros yn negeseuon preifat, ac eithrio pan fydd defnyddiwr yn dweud wrthym ei fod ef/hi yn bryderus.
 • Yn rhannu eich manylion neu’n defnyddio eich gwybodaeth am unrhyw beth arall, ac  eithrio os ydych wedi rhoi eich caniatâd i ni. Efallai y byddwn yn cysylltu gyda’r gwasanaethau brys  os ydych yn dweud wrthym eich bod yn anniogel ac yn rhoi digon o fanylion i ni eich lleoli chi.
 • Yn medru ymateb i adroddiadau neu negeseuon dros nos. Rydym ar gael rhwng  09:00 a 17:00 tan ein bod yn cyflwyno’r gwasanaeth cymedroli 24/7.

Tips ar sut i adael negeseuon yn ddiogel

Rydym yn eich annog i siarad yn agored ac yn onest am eich profiadau. Gyda rhai testunau megis meddwl am hunan-niweidio neu hunan-laddiad, buaswn yn gofyn i chi gadw’r canlynol mewn cof:

 • Mae’n dderbyniol i rannu meddyliau a theimladau am hunan-niweidio a hunan-laddiad. Ond mae angen osgoi rhoi disgrifiadau neu ddelweddau  graffig neu fanylion am y dulliau.
 • Os ydych yn teimlo’n anniogel, ystyriwch  gysylltu gyda’ch tîm iechyd  meddwl, y Samariaid (116 123 / jo@samaritans.org), neu’r gwasanaethau brys yn gyntaf.
 • Mae’n dderbyniol i rannu meddyliau a theimladau am fwyd, bwyta ac yfed. Ond dylech osgoi nodi’r nifer o galorïau, mesuriadau, faint o fwyd sydd wedi ei fwyta, delweddau o’r pwysau sydd wedi ei golli neu fanylion am y dulliau o fagu neu golli pwysau.
 • Rydym yn gwybod fod llawer o bobl yn straffaglu gyda materion megis  caethiwed neu gamddefnyddio alcohol.  Mae’n dderbyniol i ofyn am gymorth ond dylech osgoi rhoi manylion penodol neu fanylion unrhyw ddefnydd anghyfreithlon o gyffuriau.
 • Os ydych yn bryderus neu’n teimlo’n ansicr, ewch i’r adrannau cyswllt a gwybodaeth.

Gofalu am eich iechyd meddwl eich hun

Os ydy pethau yn anodd i chi ar hyn o bryd, rhannwch y pethau yma gyda defnyddwyr eraill er mwyn ceisio ysgafnhau’r baich. Ond mae’n bwysig hefyd i feddwl a ydych angen cymorth mwy brys  neu angen siarad gyda rhywun.

 • Dylech fod yn ofalus rhag ysgwyddo gormod o faich – dylech fod yr un mor garedig i’ch hun ag i eraill.
 • Sicrhewch eich bod yn cael seibiant – mae siarad ar-lein drwy’r amser yn medru bod yn feichus. Ni ddylech deimlo o dan bwysau i ymateb drwy’r amser.
 • Meddyliwch am yr hyn yr ydych yn teimlo’n gyfforddus i’w rannu  mae’n dda i glywed eich hanes, ond mae rhannu gormod o fanylion yn medru eich gadael yn teimlo’n fregus. Mae modd i chi ddileu unrhyw negeseuon cyffredinol neu rhai preifat os nad ydych am i bobl eu gweld.
 • Cymorth brys – os nad ydych yn teimlo’n ddiogel neu fod pethau’n mynd yn ormod, cysylltwch gyda’r Samariaid, ffoniwch 999 neu ewch i’ch Adran Damweiniau Brys agosaf. Mae opsiynau hefyd ar gael yn yr adran ‘Cysylltiadau’.

 

Telerau ac amodau

Rhaid i chi gydymffurfio gyda’r telerau ac amodau canlynol os ydych am ddefnyddio gwefan  Clic. Isod, rydym yn amlinellu ychydig o’r wybodaeth allweddol sydd wedi eu cynnwys yn y telerau ac amodau. Fodd bynnag, mae angen i bob un defnyddiwr i ddarllen y ddogfen gyfan.

 • Rhaid i chi fod yn 18 a’n hŷn i ddefnyddio ein gwefan
 • Rhaid i ddefnyddwyr  i gydymffurfio gyda’r rheolau sydd wedi eu hamlinellu wrth osod cynnwys ar y wefan
 • Bydd y wybodaeth a rannir gennych ond yn cael ei rhannu gyda phobl neu fudiadau eraill yn unol â’n Polisi Preifatrwydd (isod).
 • Ni ddylid defnyddio’r wefan hon yn hytrach na cheisio derbyn gwasanaethau proffesiynol; pwrpas y wefan yw rhoi lle i bobl sydd â phrofiad afiechyd meddwl a’u gofalwyr i gefnogi eraill sydd â phrofiadau tebyg. Os ydych yn teimlo bod angen cyngor neu help proffesiynol arnoch, rydym yn eich annog i gysylltu gyda’r gweithwyr proffesiynol perthnasol.
 • Yn ystod y cyfnod o brofi’r wefan, byddwn yn monitro’r wefan rhwng  09:00 a 17:00, dydd Llun – dydd Gwener. Fodd bynnag, byddwn yn ateb unrhyw ymholiadau am gynnwys o fewn yr awr er mwyn sicrhau bod y wefan yn parhau’n ddiogel i ddefnyddwyr.
 • Os ydych yn torri’r rheolau yma, efallai y byddwn yn eich tynnu chi a/neu’ch cynnwys oddi ar y wefan yn syth.
 • Mae’r wefan wedi ei chreu ar gyfer dibenion personol yn unig; ni chaniateir unrhyw fath o hysbysebu.
 • Rydym yn dibynnu ar elfen o hunan-gymedroli gan ddefnyddwyr er mwyn sicrhau eich bod yn ddiogel tra’n defnyddio ein gwefan. Felly, os ydych yn darllen, gweld neu’n clywed cynnwys neu ymddygiad amhriodol sydd yn tramgwyddo’r rheolau neu sy’n peri  tramgwydd, defnyddiwch y ddolen a
 • Defnyddiwch y ddolen adrodd er mwyn rhoi gwybod i ni am unrhyw Gynnwys amhriodol neu danfonwch neges at y cymedrolwyr yn syth am unrhyw ymddygiad amhriodol.

Cyffredinol

1.1 Mae’r holl ddefnyddwyr wedi eu rhwymo’n gyfreithiol gan y Telerau ac Amodau yma; bydd hyn yn berthnasol yn syth wrth i chi ddefnyddio’r wefan am y tro cyntaf. Os nad ydach yn fodlon cydymffurfio’r gyda’r Telerau ac Amodau yma, yna nid oes hawl gennych i ddefnyddio’r Safle.

1.2 Mae Hafal yn medru newid neu ddisodli’r Telerau ac Amodau yma ar unrhyw adeg, a hynny heb roi rhybudd i chi, drwy gyhoeddi newidiadau ar-lein. Sicrhewch os gwelwch yn dda eich bod yn adolygu’r Telerau ac Amodau yma yn gyson, gan fod yn ymwybodol bod unrhyw ddefnydd o’r Safle ar ôl newid y Telerau ac Amodau, yn golygu eich bod yn  cytuno i gael eich rhwymo’n gyfreithiol gan y Telerau ac Amodau diwygiedig.

1.3 Unig ddiben y Safle yw creu amgylchedd diogel i bobl i rannu profiadau a chyngor er mwyn helpu ei gilydd i ymdopi gyda’r her o fyw â  phroblemau iechyd meddwl.

Hawlfraint

2.1 Mae cynnwys y Safle yn eiddo i Hafal neu drydydd parti. Nid oes hawl copïo, defnyddio neu ailgynhyrchu unrhyw gynnwys o’r Safle heb ganiatâd ysgrifenedig, ac eithrio pan fydd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion personol neu na sy’n fasnachol. Danfonwch unrhyw geisiadau ysgrifenedig i ddefnyddio’r Cynnwys o’r Safle at  Hafal.clic@hafal.org

2.2 Mae enw, logo ac is-bennawd Hafal a Clic yn nod masnach i Hafal.

Ymwrthodiad

3.1 Mae Hafal yn ceisio sicrhau bod unrhyw gynnwys sydd yn cael ei osod ar y Safle ac yn gywrain ac yn gyfredol ond nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldebau am gamgymeriadau neu  unrhyw beth sydd wedi ei hepgor o ran y Cynnwys ar y Safle (gan gynnwys Cynnwys y defnyddiwr) neu os ydych chi neu unrhyw berson neu fudiad  yn ddibynnol ar neu’n defnyddio’r Cynnwys hwnnw.

3.2 Nid yw cymedrolwyr y Safle yn medru gwirio’r Cynnwys  cyn iddo gael ei gyhoeddi, ac felly, nid ydym yn hawlio dim o ran cywirdeb, hygrededd, amseroldeb neu ansawdd y fath Gynnwys.

3.3 Nid yw Hafal yn fudiad meddygol ac nid yw’n cynnig cyngor. Nid yw Hafal yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am anghyfleustra, niwed, colled neu ddifrod sydd yn deillio o ddefnyddio, neu fethu defnyddio, unrhyw wybodaeth ar y Safle hwn.

3.4 Ni ddylid defnyddi’r Safle hwn fel  opsiwn angen i geisio cyngor meddygol; mae’r safle yn hwyluso cyngor gan gymheiriaid. Dylech fynd i weld eich meddyg, neu weithiwr proffesiynol perthnasol arall, cyn gwneud unrhyw benderfyniadau a allai effeithio arnoch chi neu eraill.

3.5 Nid yw Hafal yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am Gynnwys gwefannau allanol, ac ni ddylid ystyried unrhyw ddolenni i wefannau allanol  sydd ar y Safle, yn gymeradwyaeth o unrhyw fath.

3.6 Nid fydd Hafal yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb ar gyfer colledion neu niwed sydd wedi eu hachosi gan eich defnydd o Safle neu adnodd arall. Dylech roi gwybod am unrhyw bryderon  ynglŷn  â dolenni allanol drwy ddefnyddio’r ddolen adrodd.

Polisi preifatrwydd

Data

4.1 Bydd Hafal ond yn casglu, prosesu ac yn cadw gwybodaeth yr ydym wedi casglu yn agored wrthych neu gyda’ch caniatâd, a hynny yn unol gyda chyfreithiau diogelu data. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gydag unrhyw fudiadau allanol a byddant ond yn cael eu cadw gan Hafal, ac eithrio’r hyn sydd wedi ei amlinellu yn y Telerau ac Amodau yma, lle eich bod yn rhoi eich caniatâd i ni,  lle bod angen diogelu neu ddelio ag argyfwng iechyd meddwl lle y mae polisïau a gweithdrefnau Hafal ynglŷn â diogelu ac argyfyngau iechyd meddwl yn berthnasol neu os ydy’n fuddiol i ddatblygu a gwella’r Safle hwn.

4.2 Efallai y bydd y Safle yn e-bostio defnyddwyr am weithgareddau ar y Safle, fel hysbysiadau neu ail-osod cyfrineiriau. Efallai y bydd Hafal yn e-bostio defnyddwyr o dro i dro am y Safle er mwyn hysbysu defnyddwyr am welliannau, datblygiadau neu i roi  gwybod i ddefnyddwyr am weithgareddau neu gyfleoedd sydd ar fin cael eu cynnig (neu trydydd parti Hafal). Efallai y bydd Hafal hefyd yn e-bostio defnyddwyr er mwyn  rhoi gwybod iddynt am newidiadau i’n Telerau ac Amodau, ond pan fydd y fath ohebiaeth yn cael ei hystyried fel e-farchnata, bydd Hafal ond yn gwneud hyn pan fydd y defnyddwyr wedi rhoi eu caniatâd.

4.3 Mae modd i chi gael mynediad at eich gwybodaeth a diweddaru unrhyw elfen drwy fewngofnodi gan ddefnyddio eich  enw defnyddiwr a chyfrinair.

E-bost

4.4 Os ydych yn danfon gwybodaeth i Hafal ar e-bost, dylech fod  yn ymwybodol na all Hafal roi sicrwydd bod cadw’r wybodaeth yn ddiogel pa fydd yn cael ei throsglwyddo. Unwaith y caiff ei dderbyn, bydd y wybodaeth e-bost yn cael ei chadw yn unol â chyfreithiau diogelu data.

Cwis

4.5 Rydym yn defnyddio cwis er mwyn eich gwahaniaethu chi o holl ddefnyddwyr eraill y Safle. Mae hyn yn ein helpu ni i roi’r profiad gorau posib i chi wrth ymweld â’n Safle ond mae hefyd yn ein helpu i wella ein  Safle.

4.6 Rydym yn defnyddio’r categoreiddio  sydd wedi eu  hamlinellu gan yr International Chamber of Commerce yn yr UK Cookie Guide (PDF 290kb). Rydym yn defnyddio pob un o’r pedwar categori o gwcis:

 • Cwcis sy’n gwbl angenrheidiol sydd yn hanfodol er mwyn eich caniatáu i symud o gwmpas y Safle a defnyddio’r nodweddion, megis eich cyfrif.
 • Cwcis perfformiad sydd yn casglu gwybodaeth anhysbys ynglŷn â sut ydych yn defnyddio’r Safle, megis pa dudalennau sydd fwyaf poblogaidd. Nid ydym yn cadw unrhyw wybodaeth sydd yn eich adnabod chi.
 • Cwcis ymarferoldeb sydd yn cofio’r dewisiadau yr ydych wedi gwneud er mwyn gwella eich profiad, megis  maint y testun neu’r lleoliad. Efallai y byddant yn cael eu defnyddio hefyd er mwyn darparu’r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt, megis gwylio fideo neu adael neges ar flog. Mae’r wybodaeth yr ydym yn cadw yn  anhysbys.
 • Cwcis sy’n targedu neu’n hysbysebu sydd yn casglu gwybodaeth am yr hyn yr ydych yn ei wylio er mwyn sicrhau bod unrhyw hysbysebion yn berthnasol i chi a’ch diddordebau.

4.7 Rydych yn medru sicrhau nad ydych yn cael eich effeithio gan y cwcis yma, ac eithrio’r rhai sy’n gwbl angenrheidiol. Mae mwy o wybodaeth ar sut i reoli a dileu’r cwcis yma yn eich porwr. Fodd bynnag, os ydych yn gwrthod yr holl gwcis, efallai y byddwch yn cael trafferth defnyddio’r safle. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch sut ydym yn defnyddio’r cwcis, cysylltwch gyda ni.

 

Diogelwch

4.8 Byddwn yn cymryd camau rhesymol er mwyn atal unrhyw wybodaeth yr ydych yn rhoi i ni rhag cael ei cholli, camddefnyddio neu’i newid heb eich caniatâd.

Ymddygiad y defnyddiwr

5.1 Rydych yn defnyddio ac yn cymryd rhan ar y Safle hwn ar liwt eich hun.

5.2 Nid yw’r holl holl farn a’r wybodaeth, boed yn cael eu cyhoeddi’n gyhoeddus neu’u rhannu’n breifat,  gan ddefnyddwyr yn adlewyrchu barn, polisi neu gyngor   Hafal. Rydych yn deall ac yn cydnabod mai cyfrifoldeb yr unigolyn sydd wedi ei greu yw’r Cynnwys, a hynny heb ganiatâd  Hafal.

5.3 Nid oes hawl enwi darparwyr iechyd neu ofal, gwasanaethau cyfreithiol a/neu staff unigol ar y Safle, ac eithrio defnyddwyr sydd wedi cael caniatâd i wneud hyn ymlaen llaw gan Hafal. Ym mhob sefyllfa arall, nid oes rheidrwydd ar Hafal i ddileu unrhyw gyfeiriadau ond byddwn yn ceisio gwneud hynny.

5.4 Nid oes hawl defnyddio’r Safle ar gyfer casglu gwybodaeth ar gyfer arolygon, erthyglau ac astudiaethau ymchwil neu rywbeth tebyg, ac eithrio pan fydd Hafal wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig.

5.5 Er mwyn defnyddio ein safle, rhaid i chi fod yn 18 mlwydd oed a’n hŷn – efallai y bydd ychydig o Gynnwys ar y safle sydd yn amhriodol i’r sawl sydd o dan 18 mlwydd oed. Os ydych o dan 18 mlwydd oed, rydych yn cytuno i ymatal rhag defnyddio’r safle; byddwn yn dileu cyfrifon unrhyw un sydd yn iau na 18.

5.6 Rydych yn cytuno i ymatal rhag cymryd rhan mewn ymddygiad drygionus neu faleisus sydd yn achosi niwed neu’n medru newidio Hafal neu’r Safle, unrhyw un sydd yn defnyddio’r Safle, neu unrhyw systemau cyfrifiadurol  y mae’r Safle yn defnyddio.

5.7 Drwy ddefnyddio’r Safle, rydych yn cytuno gyda’r Telerau ac Amodau. Os nad ydych yn cytuno gyda’r telerau ac amodau yma, rydych yn cael eich gwahardd rhag defnyddio’r Safle ac mae Hafal yn cadw’r hawl i ddileu eich cyfrif o’r Safle.

5.8 Rhaid i chi gadw unrhyw gyfrineiriau  yn ddiogel ac ni ddylech adael i unrhyw berson neu fudiad arall eu defnyddio. Rhaid i chi roi gwybod i ni yn syth os ydych yn amau fod  eich cyfrinair yn cael ei gamddefnyddio.

5.9 Ac eithrio fel sydd wedi ei ganiatáu yn y Telerau ac Amodau yma, nid oes hawl gennych i ddiwygio’r Safle mewn unrhyw ffordd neu i wneud unrhyw beth sydd yn medru niweidio neu aflonyddu ar y ffordd y mae’r Safle yn gweithio, ein cyfarpar a’n meddalwedd.

5.10 Os ydy’ch hawl i ddefnyddio’r Safle yn cael ei ddileu neu’i wahardd am ryw reswm, ni ddylech ddefnyddio’r Safle neu fynd ati i greu proffil newydd heb gael ein caniatâd yn gyntaf.

5.11 Ni ddylech osod neu lanlwytho unrhyw Gynnwys anghyfreithlon neu ddefnyddio’r Safle mewn modd sydd yn anghyfreithlon.

5.12 Nid yw Hafal yn rhoi sicrwydd na fydd y Safle yn ddi-dor neu heb unrhyw gamgymeriadau, neu’ch bod yn medru defnyddio’r Safle heb unrhyw feirysau neu ddeunydd niweidiol. Rydych yn gyfrifol am sicrhau fod y cyfrifiadur yn addas ar gyfer y Safle yma.

Postiadau a negeseuon

6.1 Rhaid i unrhyw gynnwys sydd yn cael ei osod ar y Safle a’i gynnwys yn y systemau negeseuon preifat, gan gynnwys yr enw cyhoeddus yr ydych wedi dewis, gydymffurfio gyda’r amodau hyn.

6.2 Rydych yn cytuno i sicrhau fod unrhyw wybodaeth yr ydych yn darparu, neu’r Cynnwys sydd yn cael ei osod ar y Safle, yn wir.

6.3 Ni ddylai cynnwys fod yn anweddus, yn ddifenwol neu sarhaus, yn enynnol, yn ddi-chwaeth, yn gwahaniaethu yn erbyn eraill, yn aflonyddu eraill, yn rhywiol ei natur, yn hilio, yn wleidyddol, yn atgas, yn fygythiol neu’n groes i gyfreithiau a moesau da, yn ymosod ar rywun yn bersonol neu’n dwyn gwarth ar y Safle neu Hafal. Rydych yn cydnabod felly na fydd Hafal yn gyfrifol am unrhyw gostau a threuliau (gan gynnwys colledion uniongyrchol, anuniongyrchol a chanlyniadol) sydd yn deillio o unrhyw gamau yr ydych yn cymryd.

6.4 Mae unrhyw Gynnwys, sydd yn datgelu manylion cyswllt personol megis cyfeiriad a rhif ffôn, wedi ei wahardd.

6.5 Mae’n dderbyniol i gyhoeddi Cynnwys sydd yn cymeradwyo cynnyrch neu wasanaethau a allai fod yn fuddiol i eraill.

6.6 Ni ddylai Cynnwys gynnwys unrhyw hysbysebion masnachol ac unrhyw negeseuon na ofynnwyd amdanynt, a bydd unrhyw ffurf o hysbysebu  yn cael ei ddileu o’r Safle.

6.7 Nid oes hawl gosod unrhyw fath o Gynnwys sydd yn hysbysebu eitemau, boed i’w gwerthu neu eu cyfrannu, ar y Safle. Mae hyn yn cynnwys cynnig cyfarpar neu lyfrau ail-law.

6.8 Ni ddylai defnyddwyr fynd ati’n fwriadol i ail-adrodd deunydd yn ormodol.

6.9 Ni ddylai’r Cynnwys dramgwyddo hawliau mudiadau allanol (gan gynnwys, ond heb eu cyfyngu, i hawlfraint a/neu hawliau eiddo deallusol a hawliau preifatrwydd a chyhoeddusrwydd).

6.10 Peidiwch â chyhoeddi unrhyw wybodaeth feddygol, gyfreithiol neu ariannol fel cyngor. Nid oes rheidrwydd ar Hafal i ddileu’r cynnwys hwn – ond byddwn yn ceisio gwneud hynny.

6.11 Sicrhewch eich bod ond yn cyhoeddi dolenni sydd yn berthnasol i’r drafodaeth. Nid yw   Hafal yn gyfrifol am Gynnwys y Safleoedd allanol ac yn medru dileu’r dolenni allanol heb roi rhybudd.

6.12 Drwy gyflwyno Cynnwys i’w osod ar y Safle, rydych yn rhoi trwydded byd eang nad oes modd ei ddileu i Hafal i ddefnyddio, rhannu, addasu, newid, arddangos neu drosglwyddo’r fath Gynnwys  a’r holl gyfryngau yn  llawn neu’n rhannol heb fod yn atebol i chi. Rydych hefyd yn rhoi’r hawl i Hafal i ganiatáu/hwyluso defnyddwyr o’r Safle i edrych a chopi’r fath wybodaeth at ddibenion personol. Os ydym yn defnyddio’r Cynnwys y tu hwnt i’r Safle, byddwn yn gwneud hyn mewn modd anhysbys oni bai eich bod wedi  rhoi caniatâd i ni ddefnyddio eich enw.

6.13 Drwy gytuno gyda’r termau ac amodau yma, rydych yn cytuno i ymatal rhag danfon unrhyw lythyron cadwyn, sbam, neu negeseuon sothach i ddefnyddwyr eraill y Safle.

6.14 Rydych yn cytuno i barchu preifatrwydd a dymuniadau’r defnyddwyr hynny sydd wedi bod yn danfon negeseuon preifat. Ni ddylech rannu manylion unrhyw un o’r defnyddwyr gyda mudiadau allanol, ac eithrio  Hafal, heb ganiatâd y defnyddiwr.

6.15 Wrth ohebu’n breifat gyda defnyddwyr eraill, rydych yn cytuno bod hawl gan Hafal neu gynrychiolwyr elusen, i edrych ar y neges os oes problem yn cael ei adrodd i Hafal neu os oes unrhyw bolisïau wedi eu tramgwyddo.

Cymedroli

7.1 Bydd y Safle yn cael ei gymedroli yn ystod diwrnodau’r wythnos ac ar y penwythnosau. Bydd y Safle yn cael ei gymedroli am nifer cyfyngedig o oriau ar ddiwrnodau Gŵyl y Banc. Byddwn yn darllen pob adroddiad o fewn 24 awr.

7.2 Defnyddiwch y ddolen adrodd ar gyfer unrhyw Gynnwys amhriodol, neu danfonwch neges yn syth i’r Cymedrolwyr am ymddygiad amhriodol.

7.3 Mae’r hawl gan Hafal – ond nid oes dyletswydd ar yr elusen – i ddileu, golygu, symud neu gau unrhyw Gynnwys, negeseuon neu grŵp o negeseuon am unrhyw reswm, ar unrhyw adeg.

7.4 Mae’r hawl gan Hafal i ddiwygio neu ddileu’r holl wybodaeth neu unrhyw ran o’r wybodaeth sydd yn ymwneud  â’r defnyddiwr, gan gynnwys cau cyfrif y defnyddiwr, a hynny heb unrhyw rybudd neu reswm ar unrhyw adeg.

7.5 Mae’r penderfyniad i ddileu cyfrif neu wahardd ymwelydd o unrhyw ran o’r Safle yn  orfodol ac yn derfynol ac nid oes modd ei newid. Ni fydd yn rhaid i reolwyr a chymedrolwyr y fforwm i gynnig esboniad o’r penderfyniad.

7.6 Bydd unrhyw negeseuon ar y Safle sydd yn trafod penderfyniadau’r cymedrolwyr yn cael eu dileu. Dylai unrhyw un sydd am drafod penderfyniad a wneir gan Drefnydd gysylltu gyda’r tîm cymedroli  – hafal.clic@hafal.org <mailto:hafal.clic@hafal.org>

7.7 Nid oes rhaid i Hafal gymryd rhan mewn gohebiaeth gyda’r rhai sydd yn dymuno herio penderfyniadau cymedroli sydd wedi eu gwneud o ran y Cynnwys ar y Safle hwn  neu’r ffaith ei fod wedi ei ddileu. Os ydych yn anghytuno gyda phenderfyniad, dylech sicrhau eich bod yn dilyn y weithdrefn ac e-bostiwch hafal.clic@hafal.org – bydd Hafal yn gyfrifol am wneud y penderfyniad terfynol.

7.8 Os ydych yn tramgwyddo’r Telerau ac Amodau yma, mae Hafal yn cadw’r hawl i  gymryd camau y mae’n credu sydd yn addas. Os ydy eich defnydd o’r Safle,  y Cynnwys sydd yn cael ei lanlwytho neu os ydych yn tramgwyddo’r Telerau ac Amodau, yn arwain at golledion i Hafal, bydd rhaid i chi  ddigolledi Hafal am yr holl golledion (gan gynnwys colledion uniongyrchol ac uniongyrchol, canlyniadol a difrod arbennig, yr holl gostau a difrod arall yn unol gyda 6.3 uchod).

Cyffredinol

8.1 Mae’r  hawl gennym i aseinio, trosglwyddo neu is-gontractio unrhyw un neu’n holl hawliau a goblygiadau o dan y Telerau ac Amodau yma ar unrhyw adeg.

8.2 Os ydy unrhyw derm o’r Telerau ac Amodau yma yn anghyfreithlon, annilys neu os nad ydynt yn orfodadwy am ryw reswm, bydd y telerau ac amodau eraill dal yn ddilys.

8.3 Mae’r Telerau ac Amodau a’ch defnydd o’r Safle yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Brydeinig ac rydych yn ddarostyngedig i  awdurdodaeth llysoedd Prydain na sy’n unigryw.

8.4 Ac eithrio pan fyddwch angen gwneud taliad i Hafal, ni fyddwch chi na Hafal yn gyfrifol am unrhyw fethiant i berfformio unrhyw ddyletswydd  i’r llall, os ydy hyn yn cael ei achosi gan resymau y tu hwnt i’n rheolaeth resymol ni neu chi.

8.5 Nid yw methiant neu oedi gan y naill barti neu’r llall i weithredu unrhyw ddyletswydd neu arfer hawl o dan y Telerau ac Amodau yn golygu  ildio’r dyletswyddau/hawliau hynny.

8.6 Nid yw’r Telerau ac Amodau yma yn rhoi unrhyw hawliau i unrhyw berson neu barti (ac eithrio chi a/neu Hafal) o dan y Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

Eithriadau o ran Cyfrifoldeb  

9.1 Nid yw Hafal yn gyfrifol am unrhyw golledion, cyfrifoldebau, hawliau, difrod, treuliau neu gostau (p’un ai bod hyn wedi ei achosi gan esgeulustod neu fel arall) sydd ymwneud â:

 • eich defnydd neu’ch  methiant i ddefnyddio’r Safle;
 • unrhyw ddefnydd neu addasiadau anawdurdodedig i wybodaeth sydd wedi ei ddarparu gennych;
 • eich defnydd o Safleoedd trydydd parti (gan gynnwys y rhai hynny sydd â’u dolenni ar y Safle yma;
 • unrhyw drefniadau gyda thrydydd parti sydd yn ymwneud ag unrhyw wybodaeth sy’n cael ei darparu gan neu’n gysylltiedig gyda’r safle yma
 • diffyg cywreindeb, anghyflawnder neu arafwch y wybodaeth sydd yn cael ei darparu gan y gwasanaethau,  ac eithrio, ym mhob achos, cyfrifoldeb a ddaw yn sgil marwolaeth neu anaf personol.

9.2 Os ydy Hafal yn atebol i chi am unrhyw reswm, ni fydd ein hatebolrwydd yn fwy na   £200.

9.3 Nid oes dim byd yn y Telerau ac Amodau yma yn dileu unrhyw atebolrwydd sydd gennym tuag atoch o ran unrhyw farwolaeth neu anaf personol su’n deillio o’n esgeulustod ac nid oes gyfyngiad yn berthnasol.

Hysbysiadau a Chyswllt

10.1 Bydd unrhyw gyswllt neu hysbysiadau sydd yn cael eu cyhoeddi o ran y Termau ac Amodau yma neu’ch defnydd chi o’r Safle yma, yn cael eu danfon:

 • atom drwy’r e-bost hafal.clic@hafal.org neu
 • atoch chi, drwy gyfrwng y Telerau ac Amodau yma neu’r cyfeiriad e-bost yr ydych yn darparu pan yn cofrestru ar gyfer y Safle (neu sydd yn cael ei ddiweddaru).

10.2 Pan fydd yr e-bost llawn yn cael ei dderbyn, dyna pryd fydd yr hysbysiad yn cael ei dderbyn.

Diffiniadau

11.1 Mae’r ‘Safle yma’ a’r ‘Safle’ yn cyfeirio at yr holl dudalennau Rhyngrwyd sydd yn rhan o’r  parth Hafal.org/clic.

11.2 Mae ‘Hafal’ yn cynnwys yr elusen gofrestredig Hafal (manylion isod), unrhyw berson neu fudiad  a reolir gan Hafal mewn unrhyw elfen o ran dylunio, datblygu, gweithredu, marchnata, hyrwyddo neu unrhyw agweddau tebyg eraill, o’r Safle.

11.3 Mae ‘defnyddiwr’ a ‘chi’ yn cyfeirio at unrhyw berson sydd yn edrych ar y safle neu’n rhyngweithio ar y Safle.

11.4 Mae ‘Cynnwys’ yn cyfeirio at unrhyw destun, neges, llun neu unrhyw ddelwedd sydd wedi eu cyflwyno i’r Safle i un defnyddiwr neu fwy, a hynny naill ai gan Hafal neu ddefnyddwyr, gan gynnwys negeseuon preifat.

11.5 Mae ‘cymedrolwr’ a ‘Threfnydd’ yn cyfeirio at unrhyw berson o Hafal sydd yn cymedroli’r Safle.

11.6 Mae ‘Telerau ac Amodau’ yn cyfeirio at y Telerau ac Amodau yma, fel sydd o bosib yn cael eu diweddaru neu’u diwygio o dro i dro.

Mae Hafal yn gwmni cofrestredig yn Lloegr a Chymru o dan y rhif 4504443 ac yn rhif elusen gofrestredig 1093747.

Symud i'r bar offer